do strony glownej  strona główna   Uniwersytet Gdański | adresy i telefony na wydziale     
Projekt RePro
Działalność Katedry
Program Leonardo
Krajowa Agencja LdV
Biuro Programów Europejskich UG.


Przedmioty wykładane w ramach Katedry
Co to jest RePro ?
RePro Case Studies
Podręczniki
    - dla wykładowców
    - dla studentów
Partnerzy projektu
Firmy uczestniczące
Członkowie zespołu WZ UG
Harmonogram projektu
Zakresy odpowiedzialności
Aktualności


Współpraca z innymi uczelniami z Polski i z zagranicy
Co to jest PBL ?
Pożyteczne strony
Forum
Galeria

 
Projekt RePro
RePro 2004 - Real-life Business Projects in Multicultural Student-Centred Learning      Jednym z wyzwań, które stoją przed szkolnictwem wyższym jest ciągłe dostosowywanie oferty kształcenia do oczekiwań rynku pracy. Dotyczy to zakresu, sposobu przekazywania wiedzy oraz umiejętności, jakie posiądzie student w toku kształcenia na wyższej uczelni. Dlatego też, uczelnie funkcjonujące w różnych krajach Unii Europejskiej podejmują szereg wysiłków, by takim wyzwaniom sprostać. Do tego typu przedsięwzięć należy projekt RePro 2004.

      Projekt RePro 2004 jest wspólnym przedsięwzięciem kilku instytucji związanych z szeroko rozumianą edukacją. Są to:
 • Savonia Polytechnic (Finlandia - koordynator projektu),
 • Hame Polytechnic (Finlandia),
 • Oxford Brooks University (Wielka Brytania),
 • Berufsakademie Manheim (Niemcy),
 • Instituto Technico Commerciale "Enrico Tosi" (Włochy),
 • Rezeknes Augstskola (Łotwa),
 • Tekstrategy (Wielka Brytania),
 • Uniwersytet Gdański (Polska).

        Celem projektu jest opracowanie modelu do budowania, testowania i wykorzystywania studiów przypadków, których specyfika zasadza się na kilku elementach:
 • osadzeniu w rzeczywistości gospodarczej,
 • położeniu nacisku na dominującej roli studentów w ich rozwiązywaniu,
 • uwzględnieniu specyfiki kulturowej, w jakiej funkcjonują przedsiębiorstwa w danym kraju.

        Podstawowym założeniem projektu jest budowanie studiów przypadku w oparciu o rzeczywiście istniejące podmioty gospodarcze, tak aby studenci mieli szansę zetknąć się z realnymi problemami, jakie spotykają przedsiębiorstwa w swej działalności. Intencją projektu RePro jest, by studenci mogli poznawać specyfikę działania nie tylko dużych firm, ale także tych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), jako że to właśnie one stanowią większość podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Unii Europejskiej i to prawdopodobnie w nich większość absolwentów uczelni ekonomicznych (i nie tylko) znajdzie zatrudnienie. W celu realizacji tak postawionych zadań każdy z partnerów uczestniczących w projekcie nawiązał współpracę z tzw. firmami partnerskimi, które zgodziły się udostępnić swoje dane i pomóc w procesie budowania studiów przypadku. Ich realizm polegać ma na wykorzystywaniu prawdziwych danych dotyczących faktycznie istniejących i funkcjonujących na rynku podmiotów gospodarczych oraz na sposobie ich przedstawienia. Intencją osób zaangażowanych w projekt jest stworzenie i przekazanie studentom studiów przypadków ukazujących firmę w sposób całościowy i obiektywny, by to student z szeregu różnych informacji potrafił wybrać te, które są mu potrzebne do znalezienia rozwiązania. Ujęcie całościowe ma też uświadamiać studentom, że przedsiębiorstwo to nie zbiór wielu autonomicznych elementów, ale raczej szereg połączonych ze sobą naczyń i zmiana w jednym obszarze pociąga za sobą określone skutki w innym.

        Studia przypadków powstające w oparciu o model RePro mają wpisywać się w coraz popularniejszy i coraz powszechniej stosowany nurt metodologiczny określany w języku angielskim jako "student - centred learning". W wolnym tłumaczeniu można określić go jako "nauczanie skoncentrowane na studencie". Jego istotą jest przyjęcie założenia, że w całym procesie edukacji najważniejsze jest przygotowanie studenta do samodzielnego rozwiązywania problemów. Najważniejsze staje się więc nie tyle przekazanie studentowi pewnego zakresu informacji (wiedzy), co raczej nauczenie go, jak poszukiwać wiedzy i jak ją wykorzystać w procesie rozwiązywania konkretnego problemu. Podejście to jest wykorzystywane, między innymi, w popularnej w Holandii czy Skandynawii metodzie nauczania określanej jako "problem - based learning" (PBL) co można tłumaczyć jako "nauczanie bazujące na problemie". W koncepcji tej rola nauczyciela prowadzącego zajęcia ogranicza się do ogólnej kontroli nad przebiegiem prac w zespole czy grupie rozwiązującej konkretny przypadek, natomiast cały ciężar wykonania zadania spoczywa na samych studentach. To oni identyfikują problem, gromadzą potrzebną wiedzę teoretyczną, wreszcie znajdują i uzasadniają rozwiązanie. Warto w tym miejscu podkreślić, że metoda PBL kładzie duży nacisk na umiejętność pracy zespołowej i inne zdolności interpersonalne, tak cenione dziś na rynku pracy. Powstający model RePro będzie korzystał z doświadczeń w wykorzystywaniu PBL i różnego rodzaju innych metod nauczania, które wpisują się w nurt "student - centred learning", tak aby tworzone w oparciu o niego studia przypadków jak najlepiej przygotowywały studentów do radzenia sobie z rzeczywistymi i często złożonymi problemami w dynamicznym i zmiennym otoczeniu.

        Ostatnim wyróżnikiem projektu RePro jest to, że będzie on realizowany przez międzynarodowy zespół, a w jego składzie znajdą się zarówno przedstawiciele uczelni, które mają duże doświadczenie w wykorzystywaniu nowoczesnych metod nauczania (np. Oxford Brooks University czy Savonia Polytechnic), jak i takie, których doświadczenie na tym polu jest nieco mniejsze. Wspólne prace będą musiały zatem uwzględniać te i inne różnice między partnerami. Te pozostałe różnice mogą dotyczyć chociażby sposobu współpracy z przedsiębiorstwami, które zgodziły się być partnerami w projekcie. W krajach takich, jak Finlandia współpraca pomiędzy uczelniami i podmiotami gospodarczymi jest codziennością, nie ma tam problemów z uzyskiwaniem potrzebnych danych. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądać będzie w Polsce czy na Łotwie, gdzie przedsiębiorstwa (szczególnie te z sektora MSP) raczej niechętnie ujawniają swoje informacje i dość ostrożnie podchodzą do współpracy z wyższymi uczelniami.

        Projekt RePro będzie realizowany w latach 2004 - 2006, a finansowany jest w ramach programu Leonardo da Vinci. Program ten przyczynia się do rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, jak też do współpracy między nimi w tym zakresie. Dalekosiężnym celem programu jest dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w zjednoczonej Europie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy w poszczególnych krajach. W obecnej edycji (jest to druga faza programu przewidziana na lata 2000-2006) program koncentruje się przede wszystkim na osiąganiu trzech celów:
 • doskonaleniu systemów wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego na każdym poziomie, umożliwiającego dostosowanie i przekwalifikowanie zgodnie z wymogami rynku pracy
 • poprawie jakości i dostępności ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego umożliwiającego zdobywanie umiejętności oraz kwalifikacji przez całe życie
 • promowaniu i poszerzaniu wpływu kształcenia zawodowego na procesy innowacyjne wzmacniające rozwój konkurencyjności i kształtujące przedsiębiorczość w celu zwiększenia szans zatrudnienia.


        Rezultatem projektu RePro 2004 będą, przede wszystkim, pakiety skonstruowanych i przetestowanych studiów przypadków. Każdy z ośrodków ma za zadanie przygotowanie dwóch tego rodzaju pakietów. Będą one uzupełnione o przewodniki dla studentów i wykładowców, służące jako pomoc w wykorzystaniu tych studiów przypadków. Powstaną też raporty dokumentujące wszystkie fazy projektu: od zbudowania modelu, przez tworzenie pakietów (studiów przypadków) po ich testowanie. Rezultaty projektu będą upowszechniane, zarówno wśród partnerów biorących w nim udział, jak i wszystkich zainteresowanych instytucji.


 • wstecz


    do strony glownej wydziału  strona główna Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
  kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
  Leonardo da Vinci
  do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału